The news is by your side.

قصیده

عظم الدین علیمي

0 386
تل به نه وي د خزان څپې رنجبارې
پسرلی به وچې دښتې کړی ګلزارې
شنې زرغونې به لمنې شي د غرونو
له پامیره تر سپین غـره جـمـالـدارې
محبت به پادشاهي کاندي پـر زړونو
تری تم به واړه کرکې شي خاردارې
یـوه ورځ بـه عـدالـت رڼا خپره کړي
تاریکۍ به د ظلمونو شي سنګسارې
په افغان خاوره کې ساندې وې ژړا وه
څـو لـسـیـزې بهـیـدې ویـنې آبشارې
واک لپاره خپلمنځي جـګـړو بـدرنګو
پر وګړو کړې د عـمر شپې دشوارې
اسـتـعـمـار په یـرغـلـونـو اشغـالـونو
له مظلومو کړلې ورکې د ژونـد لارې
ډېـر کلونه پس احساس د کـرارۍ دی
دعــاګـانـې شي د سـولې پــايـــــدارې
اندېښمن خلک د فکـر په ټـال زانګي
بـیا نـازلـې نه شي پـېـښې اندوهبارې
هـسـې نه د بـهـرنـیـانـو تـازه لــوبــه
نمکپاشې کـړي زخمي سینې پـرهـارې
ریا شته د «بشري ناورین» غوغا کې
ارواګـانـې ربـــړوي ســـورې مکـارې
دا چـې نـه پـورتـه کـوي عملي ګام ژر
څــرګـنـدیـږي چې نارې دي فریبکارې
دا ټــولـنـه چــې بــالـه شـي نـړیــــواله
نـړیـواله يې نه ګڼي کـوپـړۍ هوښیارې
اراده د سـتـرځــواکـانـو پـرې بــرلاسـې
پر جهان کوي حکومت کړۍ خونخوارې
له ثـبــاتــه د آســـــیــا د زړه ډاريـــــږي
سمبالښت ته يې نه پرېږدي د خپلې چارې
د نــیــواک قــواوې مـاتـې کـړې افـغـان
له هــیــواد یـې وایـسـتـلـې شــرمـسارې
اوس يې غــچ تـه مـلا تـړلـې په بل رنګ
ورســـره دي وسـیــلـې غـــریـــب آزارې
پــه لـټــون کـې د سـقــوط اقـتـصـادي دي
شـیـطـانـي بـرنامی يې جـوړې دي تیارې
فـقـر و لـوږه کـاروي خـپـلـو مـوخــو ته
پـــه بـنـدیـز لا خـواروي ټـولـنـې خوارې
کـنـګـل کـړې يـې پـيـسـې د عـامـو خلکو
ورځــې شـپـې یـې د ولس کـړې رقتبارې
لـه مـغـزونـو يـې کــړ تـش افـغـانـسـتـان
تـرتـیـب کـړې يـې نـقـشې پستې غـدارې
د ځـــواکـــونـــو تــر ایستـنـې ډېر دمخه
اشـغـالـګـرو پـلان کـړې وې کـــړنــلارې
پـوه کـدرونـه يـې هـڅـول تېښتې فرار ته
پـټـې نـدي اوس لـه چـــا د دوي تـګلارې
یـوه بـلـه مـسـخـره چـغـه يــې جــاري ده
حکومت غــواړي ټـولـشـموله په یکبارې
پرې پوهیږي افغانان چې نیت يې څه دی
ځـاي کـوي بـیـا مهـرې خپلې خدمتګارې
بـلـه چـغـــه يـې د ښـــځــــو د حـــقـــونـــو
دا غــوښــتــنــې يـې بــربــنـــډې ریـاکـارې
تـېـر شـل کاله نـیـواکـګـرو مغـزمـیـنـځـلـي
هـم ښـاغـلـي هـم آغـلـې پــردۍ یــــــــارې
د وطن د ګـــټـــو خـــیــال ځــنـې سرتـشـې
بـهـرنـو ګـټـو تـه ډېــــــــرې وفــــــــــــــــادارې
خــــپـــلـــواکـۍ ځـنـې مـنـکـرې نـازولـــې
د اشــغــال له پـــرورش دي مـنـتـبـــــارې
د ټــــولـــنـــې لـومـړیـتــــوب ښـه امـنـیـت
نــه مـنـي ډلــې شــــــریــرې جـــفـــاکارې
اوږدمـهـالـو جــګــړو سـتـر هـیواد ځپـلی
پـرګـنـې دې لـه جـنـګــونـو نـه ویـــزارې
ولـس وړي پـــــــر اوږو د مـاتـم پـيـټـــي
نورې نه غواړي پردۍ شخړې خونکارې
پـه اشـغـال کې مافـیـايي حلقې پیدا شوې
جــرایـمـو کـې غــرقـاب جـنـایـتــکـــارې
لـه هــیــڅ ډول جـنــایـت يـې ډډه نـکــړه
د مـاشـوم پـر تـښـتـوو نــه وې ایـسـارې
د نـشــو اعـــتـیــاد بـل کــرغـــېــړن دود
مـیـلـیوني ښکلې تـنې يې کـړې بـېـمـارې
سـتـــمـــګــرو ســــاحـــرانـو پـــــه مـنـتـــرو
پـر فـسـاد کړې سیاسي ډلـګـۍ دوچـارې
د وطـن له هـره درده يـې بـې پـروا کړې
ورتـه غـوره شـوې ځـاني ګـټې بېسـارې
دوست پسر و دوست دخـتر اصطلاحاتـو
د حـیـا لـمـنـې څـيـرې کـــړې آشــکـارې
ځــيـنـو داسـې رسـنــو کـړې خـپـرونـې
چــې د نـورو د فـرهـنـګ وې هــوادارې
نـشـرات يـې د پـردو پـــه اشــــــاره وو
سرچـینې یـې د تـمـویـل وې هم اغیارې
غصب و لوټ د بیت المال شو مباح کار
کان، ځنګل بـانـدې یرغلې وې لوټمارې
د کـمـزوري د مـال غـصـب و اســــــان
کـــړنــې وې د زورواکـانـو تــبــاهـکارې
د دولــت مـفـهـوم خـــوړلـې وې لـغـتـې
مـسـلـطـې قـومـانـدې وې جـنګـسالارې
صـلاحـیت او مسئولیت يې بې مانا کړل
زورواکۍ او خـپـلـسـرۍ بې بند و بارې
قـانـون و، خـو قـانـونیت و غایب شوی
دولـتـي قـوې فـسـاد کې ګـرفــــتـــــارې
ځـیـنـو ځـیـنـو لـوړ منصبـو د حکـومت
له مــلـي هـویـت انـکار کاوه بـاربـارې
نـیـمـګـړتـیـاوې له شـمـېـرلـو وې وتلي
بـلـواکـۍ کـې نـقـیـصې وې بـې شـمارې
بې له شکه بخت شـو ویـښ د مظلومانو
تیت پرک شوې تخریبي پنجې شوکمارې
پــه کـمـیـن کې دوښمنان دي رنګارنګ
پـټـې نـه کـړئ یـو شیبه سترګې بیدارې
وخـت راغـلـی د ریـښـتـیـنـي اتفـاق دی
بـیا دې نه شي افـغـانـان چیرې بـېلارې
له یـو بل سره دې مینه او اخلاص وي
نوم دې ورک شي د ګنده کرکې مردارې
له افـراط او له تـفـریـط بـه ساتي ځـان
خـوښوي بـه هـر سـړی لارې مـنـځـلارې
حـوصـلـه او زغــم اړیــن دي دا مـهـال
واړه ستـونزې او سختۍ به شي هوارې
کـنګل ژمـي او ســړې څـلـې تـېـرېـــږی
د ښکلا ګلان به ښکلې کـړي شـودیارې
عظم الدین علیمي ۰۷/۰۲/۲۰۲۲
Leave A Reply

Your email address will not be published.