The news is by your side.

د د یـن او عـقـېـدې پـیـروان په دوه بـرخـو وېـشل کېـږي

سمیع الله صافی

0
د خـوږې ژبې (پښتو) مـتـل دئ:
“چې اوسې، په خـوی به د هـغـو سې!”
د د یـن او عـقـېـدې پـیـروان په دوه بـرخـو وېـشل کېـږي:
* یـوه بـرخه یې خپـلـواک دي، کوم چې د خپـل تـفکـري مرکز (د ماغ) په آزاد منطق؛ د ځان او ټـول کائـنات خالـق په اړه فکـراو پـلـټـنه کـوي. او د یـوې پـراخې جهان بـیـنۍ په چوکاټ کې د خپـل اصالـتي او رسالـتي دریځ په ټاکـنه کې د ځان په پـېـژنـدنه پـرلـپسې بـوخت وي. تـرڅـو ځان تـرې نه ورک شي، نه پردئ!
* بـله بـرخه نـو د ومـره ډ ېـر دي چې دنـیاء یـې په اخـتـیار کې بـرمـته ده. کـوپـړۍ یـې خپـلې دي، خـو واک یـې د نـورو… د دې پـر ځای چې پـر باورونـو او مسایـلو خپـله ژور فکـر وکـړي، لـکـه طوطـیان خبـرې د نـورو له خـولې تکـراروي او یا یـې د کاڼـي کـرښه په میـراث وړي او د کـوتک په زور یـې د خپـلې کـوپـړۍ په بـر سر کې داسې بې جـوړې ساتي چې د نـوې پـدیـدې او بـل ارزښ څـه ځای پکې نـه وي!😢
Leave A Reply

Your email address will not be published.