The news is by your side.

بي حيا و مکار

پاچا

0

پاچا: کليفورنيا – امريکا

۱۲/۲۵/۲۰۱۹

بي حيا و مکار :  ګلبد ين حکمتيار

لعنت به تو و کار تو اخون الشياطين. در زمان حکمروای خلق و پرچم از تلويزون کابل پارچه های تمثيلی يا درام ها نشر ميشد و مجاهلين (مجاهدين) خصوصآ احزاب مخالف دولت کميونستی يعنی حزب اسلامی حکمتيار و جمعيت اسلامی به سر کردګی ربانی مکار  را به نامهای  مختلف مانند اشرار، ادمکش، جيره خواران غرب و عربهای مفسد ياد ميکرد، خدا شاهد است که  در منظر عام از ترس خلق و پرچم چيزی ګفته نميتوانستيم ولی در خفا و باطن از آن رنج ميبرديم .به هر صورت زمان ګذشت ولی دانستيم که واقعآ احزاب اسلامی همۀ شان بد تر از نظام کميونستی بودند و استند

اګر دولت کميونستی کابل از طرف شوروی سابق حمايت ميشد، ولی تمام احزاب مخالف نظام کميونستی کابل از جانب ممالک اروپايې، ممالک عرب و به اصطلاح کميونستها، امپرياليزم جهانخوار تغذيه و تمويل ميشدند.واضح است که جهاد براې خدا و ازادی افغانستان نبود بلکه صرف برای مقام و پرکردن جيبها و ويرانی افغانستان چيزی ديګر نبود تا دشمنان افغانستان را خوشنود ساخته باشد که همه ما شاهد تمام وقايع چهل ساله بوديم البته حاجت به تکرار آن نيست

دراين نوشتار مقصد عمدۀ من دربارۀ مؤقف ګلبدين حکمتيار در مورد انتخابات اخير افغانستان است.به همه معلوم است که اشرف غنې ۵۰.۶۴ فيصد، ډبل عبدالله ۳۹.۵۲ فيصد و حزب اسلامی به سرکردګې حکمتيار ۳.۸۵ فيصد رای برده  واضح و مبرهن که اشرف غنې بار دوهم بلا منازعه رئيس جمهور افغانستان است. نقطۀ مهم اين است که از حکمتيار بايد پرسان شود که تو به کدام استناد دعوی ميکنی که در انتخابات تقلب صورت ګرفته، البته اين حق حتی ډبل عبدالله هم ندارد ولی عبدالله يک ادم پر روی و بی حيا است بايد شرم کند که اين سومين بار است که ناکام ميشود ولی به آنهم از لجاجت دست بردار نيست، اګر عبدالله داد از تقلب بزند تا يک حد حق بجانب است با وجوديکه تفاوت رای عبدالله در مقابل اشرف غنی ۱۱ فيصد کمتر است.از جانب ديګر تو به تيم عبدالله ائتلاف نمودی جای خجالت و شرم است اما تو هيچ شرم و حيا نداری خداوند پاک همچو خاينين را به اريکه قدرت نرسانند

من به تو حکمتيارميګويم کلمه شما را يک عار و شرم ميدانم که به تو ګفته شود چرا که تو يک ادم نمک حرام، بی مسلک، بی وجدان و فاقد شخصيت استی، اينرا بايد بدانی که همين اشرف غنی بود که ترا از غار کشيد احترام و عزت و حرمت داد ولی  تودر پاداش همۀ انها به اصطلاح در نمکدان شاشيدی، انسان بايد تابع احسان باشد ولی در انسانيت تو شک موجود است  چرا که تو يک ادم احسان فراموش،کج رو و بی وجدان استی

چرچل صدراعظم فقيد بريتانيا ګفته که در سياست نه  برای آبد دوست و نه برای آبد دشمن است ولی صرف منافع مطرح است. چرچل خو انګليس بود و انګليسها به عهد و پيمان هيچوقت پای بند  نبوده ونيستند  ولی توخو دعويدار اسلاميت و افغانيت  استی پس چرا به چنين وقاحت و پستی متوصل ميشوی. حق ګفته که قضاوت کردن شخصيت شناسی در مورد بعضی اشخاص بسيار مشکل است. در اينجا يک شعر رحمان بابا را نقل ميکنم که در مورد تو صدق ميکند

په ظاهر لباس د هيچا غلط مـــــه شــــه      مينځ ته يی ګوره چی چغزی دی که مټاک

در يک مورد ديګرچرچل ګفته بود:خاين اقليت و جاهل اکثريت، که اين ګفتار چرچل در مورد تو صد فیصد صدق ميکند خاينين شورای غدار (نظار) هيچ وخت وطن پرست  نبوده و دوست شدنی نيستند اشخاص کودن  مانند توکه به جمعيت ربانی و شورای غدار ائتلاف ميکنی يک حماقت بيش نيست علت اينست که تو جاهل مطلق استی. پس توصيۀ من اينست که هنوز هم سری وخت است از ائتلاف به ډبل عبدلله دست بردار شو وبه  تيم دولت ساز که اشرف غنی در رآس ان واقع است دست همکاری داده و در جامعه افغانستان مؤقف شايستۀ را دريافت کن، که منبعد به نام نيک ياد شوی

او کودن!!! افسوس بحال تو تقريبآ پنجا و پنج سال  است که به سياست  سروکار داری ولی هنوز هم پخته نشدی، ملاحظه کن امرالله صالح راکه اشرف غنی وی را بصفت معاون اول تراشيده و قلمداد کرده، صالح بجای پسر تو است ولی از تو کرده به مراتب  بهتر رول سياسی را بازی  ميکند. باور داشته باش که صالح يک ادم بسيار مرموز و به اصطلاح کابليها چتاق است، من طوری استنباط ميکنم که صالح در ايندۀ نزديک اشرف غنی را بازی خواهد داد. در افغانستان به دو طبقه مردم هيچ نوع اعتماد بايد نشود که يکی  آن پنجشيری است و دوهم آن پغمانی. البته بعضی مردم که انګشت شمار استند ازاين کتګوری مجزا خواهند بود ولی اکثريت ان ابن الوقت و خاين استند، مانند مسعود پنجشيری، ډبل عبدالله قانونی فهيم و امثال انها. يک بار ديګر يک شعر رحمان بابا را ياد اور ميشوم که در مورد تو صدق ميکند

د مکی په بزرګۍ کی څه شک نشته        ولی خر به حاجی نه شی په طواف

در مورد انتخابات افغانستان و برد و باخت آن  که کدام نامزد ذياد رای برده و کدام کم، يک فکاهی بيادم امد. اين  فکاهی بعضی الفاظ را در خود دارد اګر به الفاظ وطنی و عام فهم ګفته شود لذت بيشتر دارد ولی برای بعضی مردم نا خوش ايند خواهد بود، خدا کند که مورد عتاب خوانندګان قرار نګيرم، ولی کوشش خواهم کرد که از الفاظ طبی که در طب مروج است و استعمال آن  کدام عيب وحرج ندارد استفاده خواهم کرد: فکاهی چنين اغاز ميشود:ميګويد که در کدام شهر اروپا نمايش قضيب بزرګ راه اندازی شده بود که در يک تالار بزرګ در يک چهار راهی مؤقعيت داشت ، بالای لوحۀ بزرګ نوشته شده بود هر کسيکه قضيب بزرګ دارد برندۀ جايزه است. خوب يک افغان از انجا عبور ميکرد وقتيکه متوجه لوحه شد با خود  ګفت که بخت ام بيدار شده و اين جايزه نصيب من خواهد شد.. نزد چوکيدار امد وګفت ميخواهم در اين مسابقه اشتراک کنم،چوکيدار ګفت بسيار خوب ولی قبل از اينکه داخل تالار شوی ميخواهم کۀ الۀ نتاسلی شما را ملاحظه کنم بعدآ اجازۀ دخولی به تالار داده ميشود.افغان قضيب خود را نشان داد، چوکيدار خنديد بعدآ کمربند خود را باز کرد و الۀ تناسلی خود را که دورادور کمر خود پيچانده بود نشان داده و به افغان ګفت که من به اين الۀ خدا داد دروازه بان استم و تو به اين الۀ کوچک ميخواهی که صاحب جايزه شوی.افغان خجالت کشيده و راه خود را ګرفت

پس در مورد اقای انجنير صاحب حکمتيار بايد ګفته شود که تو به کدام  منطق ادعای تقلب در انتخابات ميکنی در حاليکه تو صرف ۳ فيصد رای بردی، خجالت بايد بکشی و در جای خود سنګين و رنګين نشسته و صدايت را نکش خدا کند که انجنير صاحب فهميده باشد، در جهان ديګر انجنيران ابادی ميکند و تو غير ويرانی ديګر کدام کار کردی؟ جواب واضح است که نــــــه. و من الله توفيق  

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave A Reply

Your email address will not be published.