The news is by your side.
Daily Archives

May 30, 2019

د ملا برادر د پام وړ

د ملا برادر د پام وړ : طالبان په سبب و مسبب ((علت ومعلول)) کې تېروتلي دي طالبان د اشغال لپاره خپله مسبب دي، د سبب ((خنډ)) لپاره بايد مسبب تداوي ((ليرې)) شي يعنې له حکومت سره نېغ پر نېغه…

مړ وجدان/ محمد اکبر پیمان

د شاه دوشمشیره د زیارت سره څومره بیروبار دی، د غرمې دوې بجې روژه او دا بیروبار خو بیخي ما وژني خیر باید ځان د خیاط دوکان ته ورسوم چې دا د توشکې پوښ يې لنډ کړی دی او اوس که بله ټوټه پسې واچوي…