The news is by your side.
Daily Archives

December 8, 2019

جنډه

ښځې له خپل ورور سره بدل کړی و، خپله پیغلوکې لور یې وراره ته ورکړې وه او خپل ماشوم زوی ته یې ماشومه ښایستوکې ورېره په نامه کړې وه. د دوو کلونو راهيسې دا لومړی ځل و چې چې د ښځې زخمي زړه کې…

انقلاب 

ښه د باچاهۍ ژوند مودرلود جوړه غوایي، شنه فصلونه، داوبوډک کاریزونه دیمه کاری او… د کلا څنګ ته د مېلمنولویه هجره به هره ورځ له مسافرو اوغریبوکلیوالوډکه وه دبزګرومیرمني به موپه کلاکي دډوډۍ په…

ليکل څنګه پيل کړم؟

له هر ځوان سره په ځانګړې توګه هغه چې له ليکوالۍ سره مينه لري، دا پوښتنه په ذهن کې پيدا کېږي چې څنګه کولای شي په ليکوالۍ پيل وکړي؟ دا پوښتنه ډېره اساسي پوښتنه ده او بايد جدي پاملرنه ورته وشي.…