The news is by your side.
Daily Archives

February 18, 2020

د یوه ښه لیکوال ۷ ځانګړتیاوې

د نورو مهارتونو په څېر کتاب لیکنه او لیکوالي هم یو مهارت دی او ښه لیکوالان هم ښې ځانګړتیاوې لري. د یادولو  وړ ده چې د کتاب چاپول تر ټولو آسانه کار دی خو ښه لیکنه او لیکوالي داسې یو هنر دی چې…