The news is by your side.
Daily Archives

May 1, 2020

واکدارانو ځواب لرئ او کنه؟

واکدارانو د غم کرښې له کوم ځای څخه درته شروع کړم، ځکه چې زموږ غم پیل او پای نه لري، چې د بابا، لالا، ګاونډیان، راډیو او تلویزیون خبرونو ته چې غوږ شم، تل راته د مرګونو پيښو کیسې کوي، اوس مې…