The news is by your side.
Daily Archives

October 6, 2021

عادتونه

امریکایي ساینس فکشن ليکوالې اټاویه ای بټلر وایي: انګېزه هېره کړئ او پر عادت تکیه وکړئ؛ ځکه چې عادت به مو تل په یو حال ساتي، ولوکه انګېزه وي یا نه وي. دې ښځې په خپله برخه کې ډېرې جایزې ګټلي…

!مشوره

مشوره! که طالبان غواړي چې د اوږدې مودې لپاره واکمن وي، څو ټکو ته پاملرنه ډيره اړينه ده. لومړی، په زور کلي نه کیږي. زور د زورواکانو د ماتولو لپاره پکار وي، د خلکو زړونه په زور نه ګټل…

په ژوند کې د ادبیاتو رول

د هېڅ ملت ژوند له ادبیاتو بېل نه دی. ادبیات د خلکو او ملتونو په وړاندې د “روح د غذا” او د “ژوند د خوند” په حیث پېژندل کېږي. خلک له پخوا زمانو له ادبیاتو سره اوسېدلي او عادت یې ورسره…