داکترسیدخلیل الله هاشمیان                                                                                                    15  مارچ 2017                شجره وسلسلۀ نسب وارتباط ایرانی سیدجمال  (بخش پنجم)   کلمۀعربی(سادات)که جمع(سید)است، بمعنی اولادۀرسول اکرم صلی…
نور ولولئ