The news is by your side.
Browsing Tag

د غڼې ځاله

د غڼې ځاله

(د غڼې ځاله) د خدای بخښلي احمدي وروستی ناول دی. د دې کتاب د پیدایښت او د احمدي صاحب د مړينې ترمنځ ډېر وخت نه دی تېر شوی. د غڼې ځاله، د احمدي صاحب د نورو ناولونو په څېر د افغاني ټولنې په…