The news is by your side.
Browsing Tag

رفیق خاورین

د شتون شوپنهاوري تراژیډي

شوپنهاور په بدبینۍ کې نوم لري، دا تندخویه فیلسوف وایي: “له دې نه خو چې اصلاً نه وای، ښه به و.”* خو ولې؟ شوپنهاور ژوند د یو چا یا شي د نشتون او شتون په صورت کې د زړه مړیدلو د احساساتو تر…