The news is by your side.
Browsing Tag

زراعت

د بې تحلیله کښتونو اقتصادي زیانونه

زارعت د یوه هېواد په اقتصادي پرمختګ کې د اهمیت وړ ټکی دی که ووایو چې د اقتصادي پرمختګونو څرکونه هم له زراعتي اقتصاد څخه پېلیږي نو ډېره مبالغه به مو نه وي کړې . زارعت د ګټې وټې له نظره یوه…