The news is by your side.
Browsing Tag

سید اصغر هاشمي

د قلم ليک

یوه لویشت یم، خو لوی لوی کارونه کوم. زما په خوله کې قوت پروت دی. د نړۍ انسانانو ته تبلیغ کوم او د دوی په تنویر کې مرسته. زما په رنګ کې ډېر زور دی او دا زور د هغو دی، چې خپل افکار زما په…

د مرغۍ ليک

له کوره بیله شوې یم. بچیان مې په کور کې یوازې دي او ما پسې په چغو چغو ژاړي. زه هم له سهاره تر شپې چیغې وهم او چا چې بندي کړې یم، ورته ښېرا کوم، خو دا بې فکره انسانان زما له بنده خوند اخلي…

انسان، ارواپوهنه او ورزش

ارواپوهنه نوی علم دی. په تخصصـي ډول په معاصره دوره کې یې پرمختګ وکړ. په لومړیو وختونو کې فلسفه د علومو د مور په ډول مطالعه کېده او ارواپوهنه یې د نورو علومو په ډول یوه برخه وه، چې ښې بېلګې…