The news is by your side.
Browsing Tag

سید سلیمان اشنا

ولی د ۱۸۹۳ وروسته د افغانستان د مرکزي دولت د ړنګیدو جګړې دوام لري؟

د افغانستان د ځواکمن کیدو په اړه تر ټولو لویه اندیښنه لمړی ځل په ۱۷ پیړۍ کې شروع شوه. هاغه وخت بریتانیې د خپل حاکمیت د تمویل لپاره په ۱۶۰۸ کې د تجارت په بهانه هند ته ننوتل خو وروسته یي د…