The news is by your side.
Browsing Tag

عبدالباري احمدي

رومی او تبرېز

دا کتاب د شفیع الله تاند زیار، ژباړه او ټولونه ده چې د رومي او تبرېز مینه، ژوند،اثار او لنډي ویناوی ته یې پکې کتنه کړې. کتاب په ۱۳۹۹ لمرېز کال کې د مریم امرخیل په چاپزیار ،د عبدالهادی اثر…