The news is by your side.
Browsing Tag

علم ګل سحر

په بانک کې

یو ولس بجې او ۴۵ دقیقې وې چې د لندن د یوه بانک لوی سالون ته یوه د منځني عمر لرونکې ښځه راننوته، هغې د یوې ځانېخواته غرفې کړکۍ ته ځان ورساوه، هماغسې په چوپتیا سره یې صراف ته کاغذ ورکړ په…