The news is by your side.
Browsing Tag

فهیم لمر

د طالبانو سره سوله / فهیم لمر

د افغانستان خپل منځنیو جګړو ته که پام وکړو د طالبانو سره سوله به هیواد ته ثبات ور اوبښي? او جګړې ته به د پای ټکی وي؟ آیا يواځی موږ د طالبانو سره ستونزه لرو او مخ یو؟ نه! زموږ ستونزه یواځې…