The news is by your side.
Browsing Tag

محمدمصطفی سمون

له ځانه ناراضه

هرې شېبې خپل خوند ورک کړی، هرې خواته د وینو بوی دی. انسان ته د درناوي او اشرف مخلوقاتو کلمې کارول له ورکې سره مخ دي. هر څوک ځان جایز بولي د باطل غولی ټول دی. فردي نقد له دې زاویې روان دی، چې…