The news is by your side.
Browsing Tag

محمدنبي سلطاني

قیس ګوهر د ژوند انځورګر شاعر

پښتني کهول او مېني د تاریخ په اوږدو کي نوموتي ادیبان، شاعران او لیکوالان په خپله درنه غېږه کي روزلي. دغو درنو د پښتو ادب د ساتني، روزني او پالني لپاره خورا ډېر کارونه کړي، د پښتو ادب د…

مرحوم بشارت یو ولسپال شاعر

د ولس له منځه راپورته سوى حقيقي شاعر د اولس، ټولني او هيواد په جوړونه کي فعاله برخه اخلي. د يوه ماهر رسام په څېر دټولني ناخوالي، ستونزي او ربړي په خپل هنري ګوتو د کاغذ پر مخ د قلم په مرسته…