The news is by your side.
Browsing Tag

ملیحه ناصري

د ادبیاتو اصلي مفهوم

یو عام ذهنیت، چې له موږ، ادب لوستونکو او د ټولنې له وګړو سره د ادبیاتو په اړه موجود دی، دا دی چې ادبیات د فکر او الفاظو اصلاح او سمونې ته ویل کېږي.  پخوا به چې څوک د ادب پوهنځي ته بریالي…