The news is by your side.
Browsing Tag

ممتاز بنګښ

د زړه رنځ

خدای دې څوک هم د زړه په رنځ نه اخته کوي زه يې اخته کړم په ځان نه پوهېږم چې څه وکړم؟ نه چاته ښه ويلی شم او نه بد، نه د دنيا له شرمه ژړيدلی شم او نه مې زړه غواړي چې وخاندم، له کوره چې کار ته…