The news is by your side.
Browsing Tag

نصرت الله راسا

د سرطان تهدید څنګه مهار کړو

لیکنه: ډاکټر نصرت الله راسا په افغانستان کې د بې شمیره ستونزو ترڅنګ د سرطانونو زیاتیدونکې شمیرې د تشویش وړ دي چې افغانان ترې رنځیږي. ارقام ښيې چې په هیواد کې د ناروغیو هغه بار (بوج) چې…