The news is by your side.

ټېپر د سرطان ضد ترکاري

ژباره: کيميا

0 122

ټېپر نه یوازی د ویتامینو له ارخه او د معدنی خواص د درلودلو له امله ډیره باارزښت دی بلکه د نورو نا خواړه خصوصیاتو له مخې هم مکمل دی او له مهمو سبزیو له جملو څخه ګنل کیږي.

د پیاز ترڅنګ پانې لرونکي سبزي (شنه بوټي) هم د سرطان د مخنیوی عمده لامل ګنل کیږی. ځکه دوی لکه د کلم پیچ او نورو چلیپایی بوټي ( د بوټو یو ګروه) هغه ځانګری مواد خپل ترکیب کې لري چې د ژوندي ژوي د سرطان د نارغيو د ودي مخنيوي کوي. همدارنګه غوړي لرونکی ټېپر (منداب) چې غټ او زیرچکی ټېپر دی د سرطان ضد مواد لري. یو د دغودسرطان ضد مواد چې په ټېپر کې شته د( ګلوکوسینولیت ) په نوم یادیږ‌‌ى.

ټېپر لرونکې سبزي لکه پانه لرونکې کلم، پالک د دغو شنو او پانه لرونکیو بوټيود جملو څخه دي. کتل شوی هغه ګڼ خلک چې دارنګه شنه سبزی ډیر کاروي د هغوی اخته کیدل کچه دسرطان په بیلا بیلی ناروغيو باندی په ځانګری ټوګه د شش سرطان باندی ډیره کم دی. د نریوالی مطالعی داسی څرګندوی چې شنه سبزیو او هغه چې ګن پانې لری شاید د ځینو سرطان د له مینځه ورلو ګته ور لامل یي. او د دي ترڅنګ دغو سبزیو په ډیر کچه (کاروتنویدونه) چې پکې (بتاکاروتن او کلروفیل) هم شته په خپل ترکیب کې یی لري او دا دواره مواد د سرطان ضد خاصیت لري.

 ګته وري نکتې

 یو څه اندازه معمولی ټېپر او غوار لرونکی ټېپر (منداب) باید د اومه په بنه وخورل شۍ ځکه « گلوكوسینولیت» د پخولو په مهال له مینځه ځې. د سپین ټېپر او غوارلرونکي ټېپر د تشخیص طریقه دا دی چې سپین ټېپر سپین ریښه لری او طوقه یی بنه یی د غوتی په شاوخوا کې په سترګو کیږي. خو غوار لرونکې ټېپر بیا زيړى ریښې لري او د شکل نه هم غټ او سپین بریښې. ټېپر یو مقوي او مغزي حبوباتو له جملو څخه دی او دا چې خپل ترکیب کې لس سلنه قندې مواد او د ګته وری منرال لکه کلسیم او مګنیزیم په ډیر کچه لري د ګتورو او با ارزښت خوارو له جملو څخه ګنل کیږی. ټېپر د وینو په جورولو، پاکولو کې ستر لور لري او د کلسیم او مګنیزیم منرال شتون  د دی لامل کیږي چې د خطرناکو ناروغیو لکه سرطان مخنیوی وکړي.

همدارنګه هغه مالګيني مواد چې په ټېپر کې شته د ويني د تصفي او د بدن دفاع د عفوني ناروغيو لامل ګرځي. هغه پتاشيم چې په ټېپر کې شته، غوړي يا شحم خنثي کوي او د (ارسنيک) ماده چې په ټېپر کې دي مستقيما د ويني د سپيني او سور ګلبول سره دخالت لري. له بلي خوا هغه فسفرچې په ټېپر کې شته د عصبي بافتونه د تقويي لامل دى. نه يواځي دا چې د ټېپر په پانه کې په ډير کچه کلسيم شته بلکه دغي ترڅنګ ټېپر په ډير کچه اوسپنه او مس هم لري چې د ويني او په ځانګري ټوګه د هموګلوبين ډير والي لامل ګرځي. په هر هغه کچه چې د ټېپر پانه شنه يي په هماغه اندازه ايودين پکي ډيردي. همدارنګه د اي، بي او سي ويتامينونه شته والي د ټېپر په پانه او په ريښه کې د هغي با ارزښت ګتې په ځانګري توګه د اعصاب د تعادل په حفظ کې او د تغذيه په تعادل کې څرګندوي. داکتر برتوله دايي ثابته کړى لکه څنګه چې د ټېپر عصاره (اوريک اسيد) باندي د حل کوونکى خواص لري د ګردې تيګې دفع کولو کې اسانتياوي راوړي.

د ټېپر د عصاره لاسته راورلو لپاره دشلغم د وزن په اندازه برابر، سور بوره يا تور بوره په اوبه کې اچول کیږي او په ډیر ملایم د حرارت درجه باندي  کښيخودل کیږي. بل طریقه یی  دا ده چې دغټ ټېپر مینځ خالی کوي او د سور بوره نه یی ډکوی اووروسته پخوی یې. دریم بنه یی داسی ده چې ټېپر ګردی ګردی سره قطع کوي او همدارنګه پیاز هم د حلقی په بنه ګردی ګردی قطع کوي. بیا ورپسی د ټېپر او پیاز قطع شوی حلقی په پلنه دیګ کې د حرارت دپاسه کښیدی او کله چې دا ګرم شي په دمه دهغی شربت ورڅخه جلا کیږی. دا شربت ذکام او د ستونی درد لپاره ډیر ګته ور دی او د دغه شربت څخه د غرغره لپاره هم کارول کیږی.. د التهابی یا تورم هر نوع حالت یا د جوش په وقت کې د پخه شوی شلغم څخه د مرهم په بنه استفاده کیږی او په هماعه متاثر شوی ځای کې کښیښودل کیږی.

 تور ترب هم د ټېپر ټولو خواصو څخه برخمن دی او حتی په ډیر حالاتو کې ډیر غنی هم دی. ډا به ډیر غوره یی چې تور ترب او ټېپر دواره رنده او د اومه په بنه وخورل شي ترڅو د هغی ټولو باارزښت خواصو څخه یی ګته واخیستل شي. کولای شو دغه دوې سبزیو سره د نوری ترکاری د سلاد په بنه استفاده يي کړو.

د ټېپر نورې ګتې

دا سبزی د نادرو سبزیو له جملو څخه دی چې ارسنیک او روبیدیم لري. دا دوې عنصر سره د ګوګرد دجذام ناروغیو په مخنیوی کې ستر رول لری.

د ټېپر نورې ګتې په لاندې ډول دي:

١- ټېپر د توخیو مخه نيسی.

٢- ټېپر سینه، معده  او کولمه نرم کوي.

٣- ټېپر اشتها پاروونکی دی.

٤- ټېپر مثانه، تسي او کبد وروکی کوی اوادرار ډیروی.

٥- ټېپر د ای، بی، سی ویتامینونو په درلودل د سترګو د نور او د ديد او نظر قدرت ډیروی.

٦-  د ټېپر ر یښه نرم کوونکې خواص لری او د تورتوخی او اسماء ناروغيو د مینځه ورلو کې د غلیظ جوشانده اوعسل سره يوځاي په مصرف رسیږى.

٧- د ټېپر غلیظ جوشانده د مرهم په بنه د مفاصلو دردونو، نقرس، ذکام او ریزش اونورې دردونو په تسکین کې کارول کیږى.

٨- ټېپر یو قوی ضد عفونی ماده دی او همدی وجه د ریزش او ذکا م او  دعفونی ناروغیو کې  ډیر ارزښت لری.

٩- ټېپر فسفر، کلسیم، اوسپنه، بی او سی ویتامیونونه لری د جنسی نیرو ډیروالی او د بدن د عمومی تقویت لامل ګرځې.

١٠- ټېپر د وجود تقویه او د هدوکی د غښتلتیا لپاره ډیر ګته ور دی.

١١- د پخه ټېپر اوبه کولای شو د ستونی بیلابیلی دردونو کې او په ځانګری ټوګه د ذکام او ریزش لپاره غرغره کرو. که چیری ټېپر په یو سرپت لوښې کې یا د اوره په مینځ کې پخه شی چون دهغه اوبه او غوړي له  مینځه نه ځی اشتها ډیروي.

١٢- د ټېپر اوبه د ګیاهی انسولین او باارزښت ویتامینونو د درلودلوله امله د قند ناروغی او د مثانه تیګې لپاره ګته ور دی.

١٣- ټېپر دپوستکې خارښت په ځانګري ټوګه د مخ جوشونه لپاره خورا ګته وردی.

١٤- ټېپر دویتامین سی په درلودلود وینی د رقیق کیدل مخه نيسي او دهمدغه ویتامین د شتون له امله ستریا له مینځه وړی.

١٥- د ټېپر نازکی ریښه د ادرار ورم، طحال او سوزش له مینځه وړی، د دی لپاره باید د ټېپر هغه نازک او باریکې ریښې چې د ټېپر پر سیره شنه دي، که چیری هغه وچ او ورسته میده شی او بیا عسل سره ګد شی، د ادرار سختوالی ته ګته ور دي او د ادرار د کانال يا مجاری نوری ناروغې له مینځه وړي.

١٦- د ټېپر ترشی د کولمې مقوی کوونکی، اشتها راورونکی او بی باد او نفخ دی.

١٧-  ټېپر د ويتامين اي د درلودولو له امله د خارښت د تسکين او د مفاصلو د درد، توخي او ذکام، د نقرسو درملنه لپاره ګته وري دي. د دي استعمال لپاره لومړي بايد شلغم په اوبو کۍ ښه پخه شي او ورسته له دي چې لکه د مرهم په شانته شو  بيا په هماغه ځانګري ځاي کې کښيخودل شي چې درد کوي.

١٨- د شلغم تخم سره د دي چې ټولي دغه خواصونه پکي شته دي د خپل شلغم څخه قوي دي. د هغي دمصرف طريقه داسي دي چې په هردقيقه کې تقريبا  25/6 ګرام د شلغم عسل يا شربت سره د ناروغيو درملنه لپاره خورل کيزي.

١٩- د ټېپر مصرف د کم خوني لپاره تجويز شوى ځکه د ويني د سور ګلبول په ډيرولو کې ډير ګته وردى.

٢٠- د ذکام او ريزش، ورم تانسل او ستوني درد لپاره کولاي شو د شلغم د شربت څخه استفاده وکړو.

٢١-د ټېپر شربت د ماشومانو د تورتوخي درملنه لپاره ګته ور دى او ماشومانو ته هيڅ ذيان نه اړوي.

د ټېپر شربت:

 د ټېپر د شربت طریقه داسی دی چې لومړی د شلغم مینځ خالی کیږی او په هغه کې لږ بوره اچوي وروسته له یو څو ګنتی څخه اوبه په کې راټول کيږي.  اوبه د ټېپر څخه په  قاشق راخیستل کیږی او مصرف ته رسوی.

بايد وويل شي: هغه کسان چې د غذایی هضم له وجه یا د معده ستونزې سره مخامخ دي او یاهم ډیر ظریفی کولمی لري باید چې د ټېپر د مصرف څخه مخنیوي وکړي.

د ښه ټېپر نښې:

ښه ټېپر دری نښې لري:

١- ټېپرباید ډک یی. که چیری د شلغم مینځ سست او یا د لاس په فشار د ننه ولارشی هغه باسی شلغم دی او که چیری پوخ شی باد او نفخ تولید کوي.

٢- د ټېپر خارجی پوستکی باید صاف او شفاف یی.

 ٣- ټېپر باید سنګین یی او کله چې هغه مو قطع کرل مینځ یی باید روښان او شفاف یی.

 د تحقیقاتو او د ساینسی علماوو دڅیر نې له مخه په هر صل ګرام ټېپر کې ۳۵ کالوری انرژی، یو ١ګرام پروتین،٧ اوه ګرام قند، ۰/۲ ګرام غوار، ۱/۱ ګرم فایبر، ۴۵ میلی ګرام ګوګرد، ۲۸۰ میلی ګرام پتاسیم،۶۰ میلی ګرام کلسیم، ۳۶ میل ګرام ویتامین سی شته دی. همدارنګه صل ګرام شلغم پانه، ۳۶ کالوری انرژی،۳ګرام پروتین،۰/۴ګرام غوړي،۵/۵ ګرام قند، ٢/۱ ګرام فیبر، ۵۵ملی ګرام ګوګرد، ۳۷۵ملی ګرام پتاسیم،۲۶۰ملی ګرام کلسیم، ۶۰ ملی ګرام فسفر، ۹ملی ګرام سدیم،   ٤/۲ ملی ګرام ا وسپنه او ۴۰ملی ګرام ویتامین سی

Leave A Reply

Your email address will not be published.