The news is by your side.

لنډه کیسه – محمود بیضاوي       

سید عبیدالله نادر

0 19

محمود بیضاوي وایي چې د پلار او مور سره می ګرمه خدای پامانی وکړه ، او د یو لیری ملک ته د سفر په نیت د کار وبار په خاطر روان شوم ، او ولاړم دوه درې کاله وروسته لږ لږ زما وخت رانژدې کیده ، چې وطن ته ولاړ شم ،خو د مخه له هغي، د دوستانو څخه یو تن راته احوال راکړ ،چې زمونږ کور ته غله راغلي ول ، او زما د پلار او مور څخه یې د هغوي خر غلا کړی ،د پلار می چې په خره باندی ډیر لاس سپک وو ،نو ورته یې تشویش کاوه،د قضا نه غل بازار ته تللی ،او ډیره زیاته خریداری یې کړې او دا یې په خره بار کړي، چې میوه غله او دانه هرڅه په کې شامل وو ،نو بار د خره تر شا پروت وو ، غل د یو کار د پاره د پاره د بازار هغه بل اړخ ته تیر شوی ،د یو څه ضرورت د او کار په خاطر، خر څرنګه چې د خپل د خاوند کور لاره ورته معلومه وه ،او د بازار څخه پوهیدی چې څرنګه کورته ولاړشي ،نو د کور خواته یې حرکت کړی ،او د خاوند کور ته رسیدلی او د معمول په طور یې دروازه په سر باندی وهلي ، او د کور انګړ ته ور داخل شوي ،چې په دي کې مور می خر ولیده ،او پر خپل خاوند یې ژغ کړی، چې وه سړيه ! ځوی خو دي په دوه درې کاله کې هیڅ هم را ونه لیږل، خر چې دوه درې ورځي ورک وو ، د دوهره لویو بارونو او سوغاتونو سره کور ته راغی.

Leave A Reply

Your email address will not be published.