The news is by your side.
Daily Archives

March 26, 2021

د اسفند یار ولي خان د پند نه ډکه کېسه

اسفند یار ولي خان وايي ،چې کله یي د غني خان جنازه د کوره را ایستله ، نو ټول زنانه په ژړا او چغو واویلا شول ، نو اسفند یار ولي خان وايی چې زما سترګي د اوښکو نه ډکي شوي ، ځکه د غني خان دا بیت…

لنډکۍ

“جار خوله را نږدې که، ما لونګ ژوولي دینه” “و خدای دې دورباله که چې زۀ در لاندې شمه” د پښتو ولسي ادب د شفاهي برخې یو ځانګړی او پۀ زړۀ پورې فورم دی، چې د بڼې لۀ مخې پښتو ټپې ته ورته دی، خو…