The news is by your side.
Daily Archives

March 28, 2021

الوځو

موږ د کتاب ازار وهلي یو. په خزانو ناست یو، خو خزانه راڅخه ورکه ده.  په شته نعمتونو کې نهار یو. په سیند کې تندې پسې اخیستې یو. په شته عقل کې موږ بې عقل یو. موږ شته دین کې بې دینه یو. په…

رواني جګړه او اغېزې یې

رواني جګړه د دښمن یا مقابل لوري د روحیې کمزوري کولو او د ارامۍ د ګډوډولو لپاره پرمخ وړل کېږي. په دې پټه جګړه کې تر ډېره له تبلیغاتو کار اخیستل کېږي او د تبلیغاتو لپاره له ټولنیزو او نورو…