The news is by your side.
Daily Archives

March 30, 2021

د حالتونو سینګاروونکی شاعر

هسې دې مخ وته پلو ونیوه  دلته د پاس کتلو توان چېرته و ( حمزه بابا)  (پلو نیول) د پښتني حسن حیاناکه ادآ او حالت دی چې شاعر یې د ښایسته کولو هڅه کړې. د محبوبې مرغوبیت او ښکلا په کې دومره…