The news is by your side.
Daily Archives

April 4, 2021

د وختونو څخه ښه ګټه واخلئ

باید چې لږ په خلاصو سترګو په اړخونو نظر واچوو، ولی چې د دښمنانو لاسونه کار کوي ، او مونږ باید په خپل لاس دا موقع ورنه کړو ،او په هر وخت کې خپله هوښیاري او پوهنه وساتو ،د ښمنانو د فرصتونو او…