The news is by your side.
Daily Archives

May 31, 2021

د مډرنېزم او پوسټ مډرنېزم لنډ شالید

په ماډرنیزم کښې په لغوي اعتبار جدید او قدیم او په عصري لحاظ د یو مشخص فکري میلان دواړه صورتونه شته او د هر دواړو طرفونو په منځ کښې وجهِ اشتراک یې هم په ګوته کېدے شي. د وجهِ اشتراک دغه نکته د…