The news is by your side.
Daily Archives

September 30, 2021

توره که تدبیر

ځینې کسان اوس هم ټینګار کوي، چې بریا د تورې په زور خوند کوي او په کار ده د دښمن خوله په سوک ماته شي، خو ځینې نور بیا وايي د پخوانیو وختونو غوښتنې له اوسنیو هغو سره اړخ نه لګوي او څرنګه چې…

تمه

روزنتېل او جیکبسن د تجربې په خاطر د یوه ټولګي له زده‌کوونکو ازموینه واخیسته چې د ځېرکۍ کچه یې معلومه کړي. تر ازموینې وروسته یې استادې ته وویل چې دغه ٨٠ سلنه زده کوونکي متوسط او دغه ٢٠ سلنه…