The news is by your side.
Daily Archives

October 17, 2021

څرنګه زده کړه؟

زده کړه د انساني ژوند د ښه والي، پرمختګ او امتیاز اسانه لاره ده، چې بشر له پیدایښت سره سم پیل کړې او وخت پر وخت یې اپډېټ او نوي مفاهیم یې پکې ځای کړي دي. زده کړه د بشر لپاره حیاتي ارزښت لري.…