The news is by your side.
Daily Archives

November 5, 2021

!پښتونه

څه درباندې وشول چې د ځان له نام خبر نه ېې زهر دې په جام کې دي خو ته له جام خبر نه ېې ستا د تګ په لارکې اوس هرچا دام غوړولی دی پټې سترګې درومې د هيچا له دام خبر نه ېې ته چا د…

اور لګوم

په هـــــــغه ټولو تصویرونو بانــــــدې اور لګوم ســــــــتا د مودو مودو یادونو باندې اور لګوم نه مې ته خپل کړي ، نه خپلیږې خود غرضه اشــنا ستا د رشـــــــتو ټولو تارونو بانـــــدې…

ډینګي څه شی دی؟

ډینګي په حقیقت کې د یو ویروس نوم دی چې د فلاوییرایډي ویروسونو کورنۍ پورې اړه لري. دا ویروس څلور ډوله دي چې د DEN-1، DEN-2، DEN-3 او DEN-4 په نوم یادېږي. ایا دا یوازې په پاکستان کې دی؟ نه.…