The news is by your side.
Daily Archives

November 17, 2021

پر انساني عاطفه د ادبیاتو تاثیر

یوه پوښتنه چې زموږ د ادبیاتو په اړه مطرح کېدای شي دا ده چې ولې زموږ ادبیات نه دي توانېدلي په هغه کچه د ټولنې روان متاثر کړي چې باید کړی یې وای؟ د روانو ستونزو او د ولسونو…