The news is by your side.
Daily Archives

January 4, 2022

د اګست د ۱۵ مې کودتا څنګه پېښه شوه

کودتاوې، د یوې ډلې د پوځې لارې، د ټولټاکنو او د ولس له پراخ ګډون پرته، د حکومتونو او نظامونو بدلون که یوخوا نامشروع او د ولس د رایو او ارادې سره ښکاره دښمني ده؛ بلخوا که څه هم په ظاهر کې اني…