The news is by your side.
Daily Archives

February 21, 2022

هېڅ

هېڅ بې ژبې ژبور دی هېڅ بې شوره شورماشور دی هېڅ عجب بې شتونه شته دی هېڅ جالب شاعرانه دی هېڅ تر ټولو بې جنجاله هېڅ تر ټولو بې آزاره هېڅ تر ټولو ښه ملګری هېڅ په ذات کې سوله سوله…