The news is by your side.
Browsing Tag

الهام الدین قیام

!مسلمانه

ته انسانه له خپل ځانه خبر نه یې د خپل ځان له کیف اوکانه خبر نه یې د قرآن په سر له خپله سره تیر ېې خو پخپله له قرآنه خبر نه یې ای د پاک قرآن په نوم باندی مینه! د قرآن له ھیڅ…

!رقیبه

زه ھماغه یم ، بدل شوی نه یم د خلکو منځکی رټل شوی نه یم رقیبه ستا په څیر ذلیله نه یم زه په پردیو پلورل شوی نه یم د خپل ولس سره ملګری یمه د ھیڅ پردي سره مل شوی نه یم د…

!پښتونه

څه درباندې وشول چې د ځان له نام خبر نه ېې زهر دې په جام کې دي خو ته له جام خبر نه ېې ستا د تګ په لارکې اوس هرچا دام غوړولی دی پټې سترګې درومې د هيچا له دام خبر نه ېې ته چا د…

اقرار

بیوسه دومره نه یم چې اغیارمې پسی واخلي افغان یم،ډارن نه یمه چې ډارمې پسی واخلي ھیڅوک د دښمنیوپه دود خواته راتلای نشي د یارپه نامه راشي،ھمدایارمې پسې واخلي پردی په مینه وخاندي…

کوچیان

دا زمونږد وطن ھغه افغانان دي چی له زوکړې نه ترمرګه سرګردان دي دا له بل ځایه راغلي ګډوال ندي د دی خاورې تاریخي باتور بچیان دي دا زمونږد وطن ھغه پښتانه دي چې دننګ په ھرډګرکی…

!منظوره

تنها نه ېې، ولسونه درسره دي ددې خاورې ټول قومونه درسره دي که زمونږ د لاسه بله توره نه شي په اخلاص زمونږ نيتونه درسره دي ارزوګانې دې خدای ټولې درپوره کړي ډېرسپيڅلي آرمانونه…