The news is by your side.
Browsing Tag

خالد الفت

د هېواد په رغولو کې د ځوانانو رول!

لومړی باید دا ووایو چې ځواني له وړکتوب تر لویېدلو پورې یو دوران دی. دویم: یو هېواد هغه ځای ته ویلی شو چې یو مستقل قلمرو ولري او د یو دولت تر چتر لاندې په کې وګړي ژوند کوي. درېیم: رغول…