The news is by your side.
Browsing Tag

دلسوز

څراغونه په طوفان کې

( یوه هیره شوې مرغلره) د غې لیکنې اصلی ټکي: د پیر حیدری د کتاب پیژندنه (هی وروستی عقله چې ړومی وای !)؛ نوی لویه لوبه د چا په وینو او زمکه پرمخ روانه ده؟ پښتانه باید ییل او…