The news is by your side.
Browsing Tag

زاهد خلیلي

د میرویس نیکه پاڅون

افغان قوم داسې وخت هم په خپل تاریخ کې ثبت کړی، چې یو وخت د اوږده مهال لپاره یې هیواد د دریو ګاونډیو ترمنځ ویشل شوی وه، شپاړسمه، اوولسمه او د اتلمسې زیږدي پیړۍ پیل داسې وه، چې افغانان د اسیا…