The news is by your side.
Browsing Tag

سمیرا حلیمزۍ

تاواني خندا

د غرمې ډوډۍ وخوړل شوه، زمزمې دسترخوان او لوښي ټولول مور یې ور نارې کړې: وه نجلۍ چابکه چابکه ښوره سبا اختر دی کارونه دې ژر ژر خلاص کړه، په کور کې څک اوبه هم نه شته چې د کور کارونه دې خلاص…