The news is by your side.
Browsing Tag

سمیع الله صافی

!طالباني نظام ته وړانـدیـز

طالباني نظام ته وړانـد یـز! که طالبان داسې ونه انګیـري، چې ګواکې تاسې (چه کاره) چې زمونـږ شرعي جګـړه مارنظام چې امریکا، ناتو، نظار شوروا، دوستمي جنبش او په ایراني فاطمیانو پـورې تـړلي مود…