The news is by your side.
Browsing Tag

صلاح الدین درویش

نوی کال نویې هیلې او اندیښنې

صلاح الدین درویش- سږ نوی کال په داسې حال کې پیل شو چې افغانان د نویو هیلو او اندیښنو دواړو تر منځ کې را ګیر دي او نه پوهیږي چې څه به پیښ شي؟ دا هیلې او اندیښنې دواړه د افغانانو تر منځ د…