The news is by your side.
Browsing Tag

قدرت

واک – قدرت

واک د عمل کولو قدرت او وړتیا په داګه کوي، هغه کسان چې په واک کې دي، باید په خپل عمل او کړنو سره خپله وړتیا ثابته کړي. ډېر پوهان په دې اند دي، چې ټول وخت انسانان سیاست د دې لپاره کوي چې واک…