The news is by your side.
Browsing Tag

قیصر اپرېدی

د متن سپړنې هنر او زما نظر

نعمت الله صدیقي د پښتو ادب د زلمي کُول په لیکونکیو کښې د یو سنجیده لیکونکي نوم دے او سنجیده ورته زۀ یوازې په دې سبب وایم چې هغه په یو وخت د شعرګویۍ او شعرفهمۍ د دواړو مېدانونو سره تړلے دے خو…

د مډرنېزم او پوسټ مډرنېزم لنډ شالید

په ماډرنیزم کښې په لغوي اعتبار جدید او قدیم او په عصري لحاظ د یو مشخص فکري میلان دواړه صورتونه شته او د هر دواړو طرفونو په منځ کښې وجهِ اشتراک یې هم په ګوته کېدے شي. د وجهِ اشتراک دغه نکته د…