The news is by your side.
Browsing Tag

لیمه وزیري

د ژوند په تمه

موږ د شپې د سولې او روڼ سباوون په تمه سترګې پټې کړو. او سهار د سولې او جګړې د پای په هیله سترګې پرانیزو. خو د ورځې په اوږدو کې یوازې مړي ټولوو. د جنګ زهرجنو ګردونو مو سترګې ړندې، غوږونه …

د ژوند په تمه

موږ د شپې د سولې او روڼ سباوون په تمه، سترګې پټې کړو. سهار د سولې په تمه سترګې پرانیزو. خو د ورځې په اوږدو کې یوازې مړي ټولوو. د جنګ زهرجنو ګردونو مو سترګې ړندې، غوږونه کاڼه او ژبې ګونکۍ…