The news is by your side.
Browsing Tag

مهرتاج

د الکوثر سورې عددي معجزه

د سورة الکوثر عددي معجزو زه حیران کړم، ما وې چې له تاسو سره یې هم شریک کړم. الکوثر د قرانکریم تر ټولو کوچنی سورت دی،چې په دې سورت کې د کلمو شمېر ۱۰ دی. که څه هم قرآن کریم پخپله یوه معجزه…

ژوند بد مرغه نه دی

نن من حیث د وطن جګړه ځپلې او قربانې شوې افغان پیغلې نه، بلکې د وطن هغه ارواپوهه،چې حالاتو ورښودلي او پوهه کړې، پیغلو او وطنوالو ته د پورته کیدو او نه ماتېدو حوصله یم. زما هم د ارواپوهني ژبه…