The news is by your side.
Browsing Tag

مژده باران

غزل

غوټې وهي اوتر دى لېونى دى لېونى دى په شنو سترګو کې ډوب زړه سمندر کې ورک غمى دى يو ژوند دى چې په حسن کې د مينې په لټون دى د ګل په سر بورا دى که په پوزه مېخکى دى صنمه ستا د زلفو…