The news is by your side.
Browsing Tag

م.ه.ا سمون

د سایکالوژۍ له مخې د طالب سوپر ایګو

د سایکالوژۍ له مخې د هرې ټولنې د اخلاقو مسله د افرادو په سوپر ایګو پورې اړوند ده. د چا چې سوپر ایګو له ټاکلي حد وتلې قوي وي، خطرناک انسان دی، کېدای شي، پر نورو حمله وکړي. دا واقعیتونه ډېر…