The news is by your side.
Browsing Tag

نصیب جان یوسفي

د ځوانانو ناڅرګند برخلیک

ځوانان د هېواد کاري قشر یا ډله ګڼل کېږي او د ټولنې د تغیروونکې انرژۍ په حیث پېژندل کېږي، نو په ټوله کې ویلای شو چې، لوستي ځوانان د هېواد او ټولنې د هرې بنسټیزې برخې پوخ بنسټ ګڼل کیږي.…