The news is by your side.
Browsing Tag

هيله هدايي

!له دوه درې او له درې څلور ښې دي

له دوه درې او له درې څلور ښې دي! یو ګنګس کوونکی نوم ښکاري. څرنګه چې نوم ګنګسوونکی دی تر هغه څخه یې زیاته د ټاکلو موخه مبهمه ده. یاد عنوان له یوه څخه د زیاتو وادونو په هکله د لیکنې لپاره…